MedHelps organiska synlighet ökade med 1 240%

MedHelp Care är Sveriges ledande aktör inom digital företagshälsa. Beet har sedan nylanseringen av MedHelps webbplats arbetat med den digitala marknadsföringen inom såväl SEO som SEM och Social. Här kan ni läsa mer om hur SEO-arbetet sett ut och hur ett nära och effektivt samarbete mellan MedHelp och Beet har genererat fina resultat när det gäller positioner, trafik och konverteringar!

Om MedHelp

Över 500 företag och organisationer använder idag MedHelps plattform som innefattar frånvarohantering, sjukvårdsrådgivning, rehabstöd samt sjukfrånvarostatistik. Verktyget stöttar chefer och HR samt ger organisationer en samlad bild av sjukfrånvaron som möjliggör faktabaserade analyser, datadrivna förbättringsmöjligheter samt i slutändan ökad lönsamhet.

Bakgrund

Samarbetet med MedHelp tog fart när de var i startgroparna att lansera sin nya webbplats under sommaren 2020. SEO teamet på Beet kopplades in för att migreringen av innehållet och uppsättningen av den nya siten skulle vara enligt SEO best practises. Samarbetet initierades av en SEO analys där sökords- och konkurrensanalysen samt den teknisk analysen låg till grund för den nya webbplatsen som höll på att byggas.

Målet med marknadsföringen

På MedHelp hade man länge tänkt enligt inifrån-ut perspektivet så utmaningen från början låg i att hitta rätt personer baserat på ett utifrån-in perspektiv. På Beet hjälpte vi till att ta fram nya produktnamn baserat på vad man söker som användare och vad man letar efter. MedHelps mål, att nå HR och Chefer på medelstora till stora bolag, sattes upp i samarbetets initiala fas. Sökordsanalysen baserades på detta mål där vi fokuserade på att hitta sökord där intentionen i sökningen talade för att det är en person på ett företag med en relaterad titel som har gjort sökningen. Exempel på sådan sökning är ”anställd med hög sjukfrånvaro”.

+1 240%

Synlighet

Visibility Score ökade med hela 1 240%. Poängen räknas ut genom att varje positions i sökresultatet får en dedikerad poäng.

+85%

Organisk trafik

Trafiken har under de senaste 7 månaderna ökat med 85% jämfört med föregående år.

+47%

Konverteringar

Konverteringarna har under de senaste 7 månaderna ökat med 47% jämfört med föregående år.

SEO kundresan från inspirations- till intresse- och konverteringsstadiet

Med den initiala sökordsanalysen som grund tog vi även fram en SEO-vänlig webbplatskarta med både produktsidor och artiklar där möjligheten till att bygga ut produktträdet skulle finnas. Inom företagshälsa finns mycket sökningar som man vill kunna fånga upp genom att ha olika typer av sidor, dels dedikerade produktsidor som pratar kring produktens användningsområde, dels artiklar som kan prata om kringliggande ämnen. Genom att arbeta med kundresan, från inspirations till intresse- och konverteringsstadiet, så har vi kunnat fånga upp sökningar som är allt från direkt konverteringsdrivande till sökningar som besvarar frågor inom ämnet. På så sätt når vi den direkta målgruppen som behöver tillgodose sitt behov här och nu och samtidigt syns MedHelp i varumärkesbyggande syfte.

Sedan start har trafiken från det organiska söket ökat markant, både till dedikerade produktsidor och till artiklar där man direkt kan se en korrelation till det SEO arbete som gjorts.

”Vi är otroligt nöjda med vårt samarbete med Beet. De är kompetenta, flexibla och alltid tillgängliga. Med hjälp av Beet har vi kunnat jobba strukturerat och effektivt och har uppnått snabba och synbara resultat inom SEO, SEM och Paid Social.”

– Pia Cossa, Marketing Manager på MedHelp

Ett tätt samarbete mellan de digitala kanalerna

När den nya webbplatsen var lanserad med det nya SEO-optimerade innehållet kopplades även SEM och Paid Social på för att ytterligare driva in trafik till MedHelp. Samarbetet sedan dess har utformat sig efter kanalernas synergier vilket har gett bra resultat. Inom B2B-marknadsföring och specifikt leadgenerering lierar sig dessa tre kanaler väl samman. Det löpande upplägget för MedHelp är utformat som så att SEO-strategi sätter standarden när det kommer till vilket innehåll som bör skapas. Innehållet matchas sedan mot en kampanj i SEM där man direkt kan se resultat i att Quality Score höjs, pga. att innehållet man skickar trafiken till är mer relevant för sökningen, som i sin tur resulterar i att klickpriserna sänks. Är det nya innehållet utformat som en artikel så sponsras den även via både Facebook och Linkedin. När det gäller konverteringar så är det främst SEM och SEO tillsamman med direkttrafik som har gett tydligast synergieffekter vilket man kan se på de assisterade konverteringarna där potentiella kunder besöker flera kanaler innan de till slut konverterar.

Hur kanalerna samverkar

Grafen visar överlappen som kanalerna har
i form av assisterade konverteringar.

Grön: Organic
Blå: Paid search
Gul: Direct

Metod och resultat

På Beet lägger vi upp arbetet med content SEO baserat på kundens egna resurser. I MedHelps fall så har de egna copywriters så Beets ansvar har varit att ta fram detaljerade åtgärdsplaner på hur innehållet ska skrivas och optimeras med rätt sökord i rubriker och texter samt korrekt internlänkning. Beet har kommit med specifika rekommendationer på innehållsoptimering och MedHelp har bidragit med sin expertis inom området vilket har resulterat i ett effektivt framtagande av optimerat innehåll som visat på fina resultat när det gäller positioner, trafik samt konverteringar från det organiska sökresultatet. Från att endast ha varit synlig för det egna varumärket har MedHelp gått till att öka lavinartat i ranking och dessutom gått om alla sina största konkurrenter i relation till synlighet. MedHelps synlighet har sedan start ökat med hela 1240%.

Poängen räknas ut genom att varje positions i sökresultatet får en dedikerad poäng.
Siffran för MedHelp är den totala poängen. Den gröna rutan visar det ökade antalet
poäng som registrerats sedan sommaren 2020.

Grafen visar ökningen i synlighet sedan sommaren 2020. MedHelp är den blå linjen.

Ökad trafik samt konverteringar

I och med det gedigna SEO arbete som gjordes från start med den nya hemsidan samt den löpande utbyggnaden av innehåll på MedHelp.se så ser vi att trafiken under de senaste 7 månaderna har ökat med 85% och konverteringarna med 47% jämfört med föregående år. För att få ytterligare bevis på att SEO arbetet lönar sig kan man även titta på den trafik som kommit in via de specifika sidor som tagits fram i SEO-syfte. För samma period kan vi se att flertalet av de sidor som skapats har dragit in en stor andel trafik men även konverteringar via det organiska söket.

Bilden visar ökningen i position för ett av de många sökorden som vi har jobbat med:
"Rehabiliteringskedjan"

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så har SEO-arbetet för MedHelp genererat fina resultat när det gäller positioner, trafik och konverteringar, inte minst i relation till assisterade konverteringar där SEO kanalen har starka synergier med SEM. Tack vare det effektiva samarbetet mellan MedHelp och Beet har vi tillsammans kunnat bredda det optimerade innehållet på webbplatsen i en hög takt vilket har varit högst bidragande till resultatet.

SEO och kundens köpresa

Köpresan kan delas in 3 delar - upper funnel, mid funnel och low funnel - där alla tre syftar på vilken intention som ligger bakom en sökning. I den här artikeln guidar vi dig genom varje steg i köpresan samt ger en inblick i hur man ska tänka när man skapar innehåll i SEO-syfte.

Läs mer

2019-12-11

Kjell & Co Omnichannel

Läs mer om hur Beet tillsammans med Kjell & Co byggde en strategi som gynnade försäljningen såväl online som offline.

Läs mer

2020-11-19

Björn Borg & Amazon

Genom att aktivt hantera Amazons sökords- och produktannonsering (Sponsored Products) lyckades Beet öka den månatliga försäljningen med 735 % och samtidigt sänka CoS med 52 %.

Läs mer

2020-12-14

Man of a Kind SEO-strategi

Med Beets SEO-strategi har Man of a Kind vuxit organiskt och rankar idag på toppositioner för många viktiga sökord som genererar relevant trafik och konverteringar. Detta resulterade i att den organiska trafiken ökade med 156% och inkomsten med 81% under 2019 jämfört med 2018.

Läs mer

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill höra om hur vi kan hjälpa er med er digitala marknadsföring?

info@beet.se