SEO-strategi

Att ha en strategi för ert SEO arbete är av stor vikt för att kunna nå framgångsrika resultat, precis som med all digital marknadsföring. När ni väljer Beet som er SEO-byrå, grundar sig allt SEO arbete i en SEO analys och en väl utformad SEO-strategi för både content SEO, teknisk SEO och länkbygge, som vi lägger upp tillsammans med er. Här går vi igenom hur vi arbetar med strategisk SEO. Kontakta oss gärna om du är nyfiken på hur vi kan hjälpa ert företag med SEO!

Varför är det viktigt med en SEO-strategi?

En SEO-strategi är viktig för allt SEO arbete. Strategin bidrar till att ni lägger rätt resurser på det som tar er mot era uppsatta mål. Med en SEO-strategi får ni en tydlig överblick av det planerade arbetet. Det blir även tydligare hur SEO som kanal kan samspela med företagets övriga kampanjer och aktiviteter. Utan en strategi ökar riskerna för att resurserna läggs på de minst gynsamma åtgärderna och det blir svårare att följa upp om arbetet ger resultat.

Sökmotoroptimering är ett område i ständig utveckling som kräver en väl genomtänkt plan där det finns utrymme för förändringar. Då SEO består av 3 olika delar, Content SEO, Teknisk SEO och Länkbygge, behöver strategin läggas upp så den övergripande planen för all SEO är tydlig men samtidigt specificerar konkreta steg för varje specifikt område. Med tydliga prioriteringar och tillvägagångssätt har alla inblandade en process att följa som leder er mot era mål.

En SEO-strategi ger en tydlig bild över:

 • Vilket mål ni arbetar mot
 • Vad som ska göras konkret
 • Vad som har högst prioritering
 • Hur arbetet ska utföras
 • När uppgifterna ska utföras
 • Hur resurserna ska fördelas

Vem behöver en SEO-strategi?

Alla företag som jobbar med eller funderar på att jobba med SEO bör ha en strategi. En tydlig riktning med optimeringen och förståelse för varför uppgifterna utförs gör det enklare för alla inblandade att jobba mot samma mål. Ett vanligt misstag är att börja läsa på om SEO och göra strö-insatser utan egentlig riktning. Det är även vanligt att tro att ens insatser inte ger något och sluta med SEO för tidigt, eftersom resultatet kommer senare än för annan digital marknadsföring. Ett spretigt SEO arbete kan leda till dubbelarbete, att det viktigaste faller mellan stolarna och att man slösar tid på oviktiga insatser.

Om ni känner igen er i något av följande bör ni lägga upp en SEO-strategi:

 • Ni ska precis sätta igång med SEO

 • Ni jobbar med SEO men det går trögt

 • Ni jobbar med SEO men saknar mätbara mål

 • Ni jobbar med SEO men vet inte varför ni gör det eller vem som ansvarar för vad

 • Ni har en webbplats som uppdateras men arbetar inte med SEO. På så sätt går ni miste om att synas för er målgrupp i det organiska sökresultatet

 • Ni har jobbat med SEO utan att ha en strategi men avslutade arbetet eftersom det tog resurser, och resultaten var svåra att mäta

 • Ni ska bygga en ny hemsida eller ska migrera till en ny plattform. Här är det viktigare än någonsin att man har koll på sin SEO. Misstag här kan ge fatala konsekvenser.

SEO analys av konkurrenter

Så jobbar Beet med strategisk SEO

Allt SEO arbete vi utför på Beet är strategisk SEO. Strategin vi lägger upp grundar sig på en SEO analys för att få en tydlig bild över ert utgångsläge och vilken potential som finns. Utifrån den tekniska SEO analysen och sökordsanalysen skapar vi en SEO-strategi tillsammans med er och utgår då från följande aspekter:

Resurser

I tidigt skede går vi tillsammans igenom hur upplägget ska se ut och vem som gör vad. Följande frågeställningar är vanligt förekommande inför upplägget:

 • Vem skriver texter?
  Har ni redan en resurs, behöver ni anställa någon eller ska vi på Beet skriva texter?

 • Hur ser SEO kunskaperna ut?
  Det är viktigt att alla inblandade förstår varför SEO arbetet utförs och vad målsättningen med arbetet är. Vi erbjuder SEO utbildning för samtliga inblandade i projektet för att säkerställa att alla har den kunskap som krävs.

 • Vem implementerar teknisk SEO?
  Det kan vara era egna utvecklare eller t.ex. en extern byrå.

 • Hur mycket kan ni utföra själva?
  Vi kan hjälpa till med det mesta ni behöver. Dock lönar det sig ofta att utföra många delar på egen hand för att arbetet ska passa företagets övriga ramverk och processer som t.ex. fakta och tonalitet i texter. Ni är ju själva experterna inom er bransch.

Prioritering

Tydliga prioriteringar är viktigt att kunna falla tillbaka på under arbetets gång. Det blir lättare och mer effektivt för alla inblandade och det slipper uppstå missförstånd. Prioriteringar kan dock komma att ändras under det löpande SEO arbetet, men att från början ha en tydlig övergripande plan att följa underlättar för alla inblandade. Det vanligaste är att arbeta med flera SEO områden parallellt (content, tekniskt och länkar) då dessa är beroende av varandra för att kunna prestera optimalt, samt att ha prioriteringar inom varje specifikt område.

Några av de aspekter som brukar väga tyngst vid prioriteringen är:

 • Vilket SEO-område som är mest kritiskt att få bukt med?
  Är det en stundande säsong vi behöver fokusera på eller finns det ett värde i att arbeta med en viss produkt-typ på grund av att era marginaler är större där?

 • Hur ser konkurrensen ser ut?
  Är det värt att fokusera på sökord med hård konkurrens eller är webbplatsen ny och har väsentligt lägre domänstyrka (länkkraft) än konkurrenterna?

 • Var kan vi öka mest i position med minst insats, så kallad ”lowest hanging fruit”?
  Går det att ranka bättre genom att endast ändra ord i en befintlig rubrik?
  Kan en sida börja ranka genom att ta bort en feltaggning i koden?
  Vilka sökord rankar idag på sidan 2? Optimeras dessa kan vi inom en snar framtid kanske synas på sidan 1.

 • Vad är värdefullt för företaget på lång sikt?
  Stora och tidskrävande insatser kan vara av stor vikt för de långsiktiga målen
  Behöver kanske menystrukturen göras om för att kunna ranka på de viktigaste orden?
  Kan en omfattande teknisk åtgärd vara avgörande för att kunna ranka på bra positioner?

Planering

Då SEO är ett långsiktigt arbete som kräver framförhållning är framtiden en viktig faktor att ta hänsyn till i planeringen. Det gäller att ligga långt i framkant för att SEO ska kunna ge maximal effekt. Om ni ska lansera en ny produkt framöver eller behöver förbereda er för en säsongbetonad kampanj tar vi med det i planeringen i god tid innan. Det är viktigt att kunna synka vårt SEO arbete med era andra processer, så som eran kampanjplan, för att SEO:n ska kunna vara på plats i tid.

Exempel:

 1. Ni kommer släppa en stor produktnyhet i januari. I september börjar vi planera och producera artiklar kring ämnen som rör produkten som förhoppningsvis rankar organiskt vid produktsläppet och kan guida läsaren till ett köp.
 2. Black Friday marknadsföring är viktigt för er. Vi ser till att i god tid arbeta med en landningssida för Black Friday som inte ännu går att nå från er menystruktur, men som ligger live och kan indexeras av sökmotorer.

I planeringen ingår åtgärdsplaner, resultatrapporter och tekniska uppföljningar samt när dessa ska levereras. Att bestämma exakt vad som ska levereras görs på kortare sikt eftersom SEO är ett rörligt arbete där beslut tas allt eftersom man ser resultat.

Löpande arbete efter SEO analys

Målsättning

Målsättningen med SEO grundar sig på hur SEO kan bidra till företagets övergripande mål och var potentialen att kunna synas organiskt finns. Hur kan ökad organisk synlighet bidra till t.ex. er varumärkeskännedom, försäljning av ett visst segment eller generellt öka trafiken till er webbplats? Vi tittar på hur vi kan arbeta med SEO genom kundens köpresa för att täcka upp synlighet för alla faser den potentiella kunden kan finnas i, och lägger extra krut på att få in besökare i just det skede ni önskar.

Målen för SEO som kanal kan generellt delas upp på följande sätt:

Primära SEO-mål

Primära mål med SEO är mål först och främst påverkas av själva SEO arbetet. Antal genomförda köp eller hur lång tid en besökare stannar på en landningssida är exempel på mål där flera faktorer än SEO har inverkan, så som användarvänlighet och säljande produkttexter. De primära målen med SEO grundar sig därför på följande:

 • Identifiera relevanta sökord och fraser relaterade till verksamheten
 • Optimera befintligt innehåll (både tekniskt och content) ur ett SEO perspektiv för att kunna synas för dessa sökord
 • Mäts på ökade positioner i det organiska sökresultatet samt organisk trafik in till webbplatsen

Sekundära SEO-mål

De sekundära målen med SEO är sådant som SEO arbetet kan ha stor påverkan på, men som många gånger avgörs av andra fakorer. Att SEO ska leda till fler konverteringar, alltås t.ex. fler köp eller antal lead, är exempel på ett sekundärt mål. Att genomföra ett köp påverkas t.ex. av produktbilder, hur säljande en text är och användarvänligheten i kassan, medan ifylldnad av ett formulär kan bero på hur formuläret är utformat. Dessa mål är minst lika viktiga och det är ofta här SEO spelar in i era övergripande mål satta för all digital marknadsföring. Genom att nå de primära målen med kanalen, alltså ranking och trafik, så kan vi påverka de sekundära målen, d.v.s. konverteringarna.

Synergier med andra kanaler - en del av SEO-strategin

SEO samspelar med andra digitala kanaler. Då Beet är en fullservicebyrå inom digital marknadsföring med höggradig kompetens inom respektive kanalområde ser vi till att dra maximal nytta av synergierna mellan olika marknadsföringskanaler. Vi:

 • Använder artiklar som skapas ur SEO synpunkt till Paid Social för varumärkesbyggande kampanjer
 • Använder sidor som är skapade för SEO till att driva trafik via SEM
 • Tar lärdomar från SEM kring vilka sökord som fungerar bra samt vilka sökord som är för dyra att buda på
 • Försöker få ner SEM-priserna genom optimering av landningssidorna. Landing page experience är en av de avgörande faktorerna för prissättningen inom SEM.
 • Drar nytta av t.ex. nya artiklar till emailutskick

Få hjälp med en SEO-strategi

En SEO-strategi kan vara omfattande att sätta. Vad som är bäst för just er kan vara långt ifrån det som fungerar för någon annan. På Beet har vi bred erfarenhet av SEO arbete inom olika branscher, organisationsstorlekar, B2B och B2C. Med våra datadrivna metoder ser vi till att er strategi alltid är utformad efter våra senaste insikter. Det innebär att SEO arbetet är föränderligt och kontiunerligt optimeras för att kunna nå de satta målen på det mest effektiva sättet.

Innan vi inleder ett samarbete kan vi erbjuda en kostnadsfri micro health check, där vi tittar närmre på er webbplats för att se vilken förbättringspotential som finns. Kontakta oss i formuläret nedan så berättar vi mer!

2021-05-12

SEO och kundens köpresa

Köpresan kan delas in 3 delar - upper funnel, mid funnel och low funnel - där alla tre syftar på vilken intention som ligger bakom en sökning. I den här artikeln guidar vi dig genom varje steg i köpresan samt ger en inblick i hur man ska tänka när man skapar innehåll i SEO-syfte.

Läs mer

2021-05-31

Användarvänlig struktur på en webbplats

För att öka konverteringarna på er webbplats är det många olika faktorer som spelar in. En viktig del av CRO, konverteringsoptimering, är webbplatsens struktur. Här kan du läsa om hur en webbplats bör optimeras för att öka chanserna för konvertering!

Läs mer

2022-02-15

9 tips för att lyckas med din SEO-optimering

Vid SEO optimering tar du hänsyn till Googles algoritmer när du arbetar med din webbplats, för att kunna synas på Google i det organiska sökresultatet. Vi listar 9 av de viktigaste bitarna att tänka på när du ska komma igång, samt fördelarna med en SEO optimerad webbplats!

Läs mer

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill höra om hur vi kan hjälpa er med er digitala marknadsföring?

info@beet.se