Förr utfördes arbetet i digitala kanaler huvudsakligen enligt den klassiska modellen, så kallad medieförmedling. I dagsläget finns nya och effektivare upplägg; på Beet jobbar vi med medieoptimering. Precis som namnet antyder baseras denna metod på att optimera förutsättningarna, och till skillnad från de äldre modellerna garanterar den här typen av upplägg ett mer aktivt förhållningssätt, en faktor som säkerställer optimal prestation och därmed gynnar dig som kund.

Klassisk medieförmedling utförs vanligtvis av en medieplanerare, vars uppgift är att köpa media för din mediabudget. Arbetet börjar oftast med en målgruppsanalys som sedan övergår i en kanal, sub-kanalsselektion, och en förhandlingsprocess som förhoppningsvis leder till medieköp. Processen är relativt enkel och handlar huvudsakligen om att placera mediabudgeten i ett antal redan fördefinierade kanaler enligt redan definierade rabattsatser. Priset för detta d.v.s. mediebyråns arvode, sätts som regel som en fast procentsats, (normalt 6 – 9 %) av mediabudgeten.

Den uppenbara bristen med denna metod är avsaknaden av ekonomiska incitament för mediebyrån att leverera maximalt. I extrema fall kan detta upplägg istället bädda för att byrån istället minimerar planeringstiden eftersom det av naturliga skäl blir det mest ekonomiska alternativet, på kundens bekostnad.

I motsats till medieplanerare och den klassiska medieförmedlingsprocessen står medieoptimerare med optimeringsmodeller som sekventiell optimering, dynamisk optimering, kreativa avtalsmodeller för riskminimering med mera. Till skillnad från en planerares arbete så återstår huvuddelen av en optimerares arbetsinsats efter att kampanjen är planerad och startad; det är först då som data kan analyseras och justeringar implementeras för att kalibrera, optimera och maximera resultaten. En annan viktig skillnad är att de ekonomiska incitamenten för kampanjoptimeraren ligger i linje med en lyckad kampanj, en motiverande faktor för alla inblandade parter.

Vill du höra mer om optimeringsmodellen så är du välkommen att höra av dig till en av våra erfarna medieoptimerare.